A-
 A 
A+
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/717225kolacja.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/970791wsadzie.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/107629bluszcz.jpg
thumbnailthumbnailthumbnail
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/903602para.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/337731woda.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/785015jary.jpg
thumbnailthumbnailthumbnail
Definicja oraz cel dzia?ania WTZ
środa, 16 stycznia 2008 13:20   

Warsztaty terapii zaj?ciowe

Definicja warsztatu
Warsztat jest wyodr?bnion? organizacyjnie i finansowo placówk? stwarzaj?c? osobom niepe?nosprawnym niezdolnym do podj?cia pracy mo?liwo?? rehabilitacji spo?ecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiej?tno?ci niezb?dnych do podj?cia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówk? samodzieln?, ale stanowi cz??? wi?kszej struktury organizacyjnej wyposa?onej w osobowo?? prawn? lub posiadaj?cej zdolno?? do czynno?ci prawnych. Warsztaty mog? by? organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Cele dzia?ania warsztatu

Celem warsztatu jest:

  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej osób niepe?nosprawnych,
  • stwarzanie osobom niepe?nosprawnym niezdolnym do podj?cia pracy mo?liwo?ci rehabilitacji spo?ecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiej?tno?ci niezb?dnych do podj?cia zatrudnienia.

Realizacji powy?szych celów s?u?y stosowanie technik terapii zaj?ciowej zmierzaj?cych do  usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposa?enie ich w umiej?tno?ci wykonywania czynno?ci ?ycia codziennego oraz zaradno?ci osobistej, a tak?e rozwijania psychofizycznych sprawno?ci oraz podstawowych i specjalistycznych umiej?tno?ci zawodowych, umo?liwiaj?cych uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podj?cie pracy.

Uczestnicy warsztatów 
Uczestnikami warsztatów mog? by? osoby posiadaj?ce prawnie potwierdzony status niepe?nosprawno?ci, niezdolne do podj?cia pracy. Osoby niepe?nosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., musz? posiada? w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zaj?ciowej. Zg?oszenia osób niepe?nosprawnych, które chc? uczestniczy? w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzaj?ca utworzy? warsztat lub jednostka prowadz?ca warsztat. 
Zasady funkcjonowania warsztatu
Terapi? prowadzon? w warsztacie realizuje si? na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotycz?ce osoby niepe?nosprawnej,  planowanych dzia?a? wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych dzia?a?.
W warsztacie dzia?a rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej ni? co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osi?gni?tych przez niego post?pów w rehabilitacji, uzasadniaj?cych:
  • podj?cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  • potrzeb? skierowania osoby niepe?nosprawnej do o?rodka wsparcia, ze wzgl?du na brak post?pów w rehabilitacji i z?e rokowania co do mo?liwo?ci osi?gni?cia post?pów uzasadniaj?cych podj?cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
  • przed?u?enie uczestnictwa w terapii ze wzgl?du na pozytywne rokowania co do przysz?ych post?pów w rehabilitacji, umo?liwiaj?cych podj?cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak mo?liwo?ci podj?cia zatrudnienia, albo okresowy brak mo?liwo?ci skierowania osoby niepe?nosprawnej do o?rodka wsparcia.

Zasady finansowania warsztatów terapii zaj?ciowej

Koszty utworzenia, dzia?alno?ci i wynikaj?ce ze zwi?kszenia liczby uczestników warsztatu s? wspó?finansowane ze ?rodków PFRON, ze ?rodków samorz?du terytorialnego lub z innych ?róde?. Zasada wspó?finansowania oznacza solidarne ponoszenie kosztów tworzenia
i dzia?ania warsztatów przez jednostki samorz?du terytorialnego szczebla powiatowego oraz Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych. Maksymalne dofinansowanie ze ?rodków Funduszu  kosztów dzia?alno?ci warsztatów terapii zaj?ciowej, w tym wynikaj?cych ze zwi?kszonej liczby uczestników warsztatu, wynosi:
w 2005 i 2006 r. – 100% tych kosztów,
w 2007 r. — 95% tych kosztów,
w 2008 r. — 90% tych kosztów,
w 2009 r. i w latach nast?pnych — 85% tych kosztów.
Maksymalne dofinansowanie ze ?rodków Funduszu  tworzenia warsztatu terapii zaj?ciowej wynosi — 70% tych kosztów.
Zasady tworzenia warsztatów
Jednostka zamierzaj?ca utworzy? warsztat sk?ada do w?a?ciwego, ze wzgl?du na siedzib? warsztatu, powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia?alno?ci warsztatu ze ?rodków PFRON. Do wniosku nale?y do??czy? projekt utworzenia warsztatu. Projekt zawiera m.in. statut jednostki zamierzaj?cej utworzy? warsztat, zg?oszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z okre?leniem stopni
i rodzajów ich niepe?nosprawno?ci, plan dzia?alno?ci warsztatu okre?laj?cy metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji spo?ecznej i zawodowej, zobowi?zanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, propozycje dotycz?ce obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników oraz preliminarz kosztów utworzenia warsztatu i preliminarz rocznych kosztów dzia?alno?ci warsztatu.

Wniosek podlega merytorycznej i formalnej ocenie dokonywanej przez zespó? utworzony przez starost? w centrum pomocy. W oparciu o ocen? zespo?u powiat zawiera z jednostk? zamierzaj?c? utworzy? warsztat umow? okre?laj?c? warunki i wysoko?? dofinansowania kosztów utworzenia i dzia?alno?ci warsztatu ze ?rodków Funduszu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.);

Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniaj?ca ustaw? o rehabilitacji zawodowej
i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych i ustaw? o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 44, poz. 422);

Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zaj?ciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).